Cổng thông tin điện tử xã Hàm Tử
Huyện Khoái Châu
kế hoạch Nâng cao chỉ số quản trị hành chính công PaPi trên địa bàn xã Hàm Tử

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀM TỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/KH-UBND

        Hàm Tử, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)
Hàm Tử năm 2023

 


Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 30/01/2023 của UBND huyện Khoái Châu về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Khoái Châu năm 2023,

UBND xã Hàm Tử xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Chí Tânnăm 2023 cụ thể như sau:

I.      MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1.      Mục đích

a)     Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ sổ Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của xã Chí Tân năm 2023 tiếp tục tăng bậc so với năm 2022.

b)     Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền cấp xã, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cáo chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền xã đối với nhân dân.

c)      Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan Nhà nước, của mỗi cán bộ, công chức và nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.

2.      Yêu cầu

a)     Tăng cường sự chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện nâng cao chỉ số PAPI của xã. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của xã.

b)     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu; thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời giải quyết các vượng mắc, bức xúc của nhân dân, của tổ chức và cá nhân; đánh giá thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của xã.

II. NỘI DUNG

1.     Tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của xã gắn vói các nội dung của Chỉ số PAPI đặt ra

a)      Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn được giao, UBND xã chủ động thực hiện nhằm phát huy được sự đồng thuận, tham gia, ủng hộ; cải thiện đánh giá của người dân; góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của xã, cụ thể như sau:

-      Tổ chức các hoạt động, thực hiện các phương thức phù hợp đề người dân được tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương.

-      Thực hiện đúng, đủ việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định theo quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,; tiếp thu ý kiến đống góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; thực hiện giải pháp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.

-      Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường hiệu quả các phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, kiếu nại, tố cáo của công dân.

-       Tích cực kiểm soát tham nhũng trong chính quyền.

-       Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại xã.

-      Nâng cao chất lượng dịch vụ công ích thiết yếu như: Y tế công lập, giáo dục bậc tiểu học; cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: Điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải, an ninh trật tự,...

-      Nghiêm túc trong công tác quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững,

b)     Các cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ cụ thể căn cứ Biểu tổng họp nhiệm vụ (Gửi kèm kế hoạch này) chủ động triển khai thực hiện.

2.      Công tác thông tin, tuyên truyền

-      Tăng cường các kênh truyền thông, hình thức truyền thông, thời lượng truyền thông, tần suất truyền thông tới cộng đồng, tới các khu dân cư, tới tận người dân.

-      Nội dung tuyên truyền cần tập trung: Hiểu biết về chính sách, pháp luật trong những lịch vực gần gũi, sát với đời sống nhân dân; quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong quá trình sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương; trách nhiệm tham gia các hoạt động và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở; Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức cấp xã và của nhân dân trong thực hiện dân chủ ở xã, xã; phổ biến những nỗ lực cuae các cấp, các ngành, đơn vị trong vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của của tỉnh, huyện và địa phương; quan điểm, thái độ, quyết tâm và kết quả xã đã đạt được trong thực hiện an sinh, xã hội, bảo vệ môi trường, dịch vụ công, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình của chính quyền...

-      Tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và kết quả Chỉ số PAPI của huyện năm 2022 và những năm qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nội dung tại Chỉ số PAPI; từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, tổ chức, cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.      Công chức Văn phòng - thống kê

-      Là công chức thường trực giúp UBND xã triển khai thực hiện các nội dung nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của xã. Báo cáo UBND huyện theo quy định.

-       Tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về thực hiện quy chế dân chủ ở xã.

-      Báo cáo kết quả tình hình thực hiện về nội dung “Thủ tục hành chính công” và “Quản trị điện tử” trên địa bàn xã.

2.      Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

3.      Công chửc văn hóa - xã hôi (Phụ trách LĐTBXH)

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về quy trình rà soát, điều tra, bình xét và công nhân đối tượng hộ nghèo hàng năm.

4.      Công chửc Tài chính - kế toán

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện các quy định về công khai, minh bạch thu chi ngân sách xã.

5.      Công chức Địa chính - Nông nghiệp - xây dựng và môi trường

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nội dụng “Quản trị môi trường”. Tổng hợp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về nâng cấp đường giao thông trên địa bàn xã.

6.      Công an xã

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn khu dân cư.

7.      Trạm y tế xã

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế công lập trên địa bàn xã.

8.      Các trường học trên địa bàn xã

Chủ trì, tổ chức thực hiện và tổng họp báo cáo kết quả tình hình thực hiện về cải thiện chất lượng giáo dục.

9.      Đài truyền thanh xã, các thôn

-      Đẩy mạnh tuyên truyền công tác nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã và thôn.

-      Tích cực tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này và đưa tin, phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để nhân dân biết, tích cực hướng ứng, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.

10.      Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể

Chủ trì phối họp với các đồng chí cán bộ, công chức có liên quan, các thôn trong việc chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền với nhân dân; tăng cường sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở, cũng như kiểm soát tham nhũng trong khu vực công.

Vậy, UBND xã Hàm Tử cầu trưởng các ban, ngành đoàn thể, các cán bộ, công chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện khoái châu;

- Phòng Nội vụ huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Đài Truyền thanh TT;

- Lưu: VP.

              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
         CHỦ TỊCH

(đã ký)


        Nguyễn Hữu Phú

 

 

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- 10 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CĂN CƯỚC (01/04/2024)
- bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng, cần làm gì để phòng bênh?(02/10/2023)
- ẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương(29/09/2023)
- Xã Hàm Tử tổ chức công tác sơ kết Đảng Bộ 6 tháng đầu năm(21/07/2023)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ(15/06/2023)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC THIẾT BỊ ĐIỆN
+ Ngành Giáo dục huyện: Tích cực chuyển đổi số
+ AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ HUYỆN KHOÁI CHÂU THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 23
Hôm nay 92
Tháng này: 30,114
Tất cả: 149,930
THƯ VIỆN ẢNH