Cổng thông tin điện tử xã Hàm Tử
Huyện Khoái Châu
BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025
BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025


 

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân!

Căn cứ Nghị Quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Căn cứ Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ về Ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh uỷ Hưng yên về thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Căn cứ hướng dẫn số 42/HD-NV ngày 12/01/2024 của UBND huyện Khoái Châu hướng dẫn một số nội dung liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện; Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo xã Chí Tân về việc thực hiện tuyên truyền vận động chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính xã Chí Tân giai đoạn 2023-2025;

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Do đó, quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính nhằm đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

Mục tiêu thứ nhất : tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã.

Mục tiêu thứ hai là: tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại bộ máy nâng cao chất lượng sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương.

Mục tiêu thứ btập trung nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển; tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi phát huy nguồn lực đất đai, điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao quản lý Nhà nước.

Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Khoái Châu giai đoạn 2023-2025, theo đó 02 xã Chí Tân và Đại Hưng sẽ sắp xếp thành một đơn vị hành chính mới. Dự kiến sau khi sắp xếp, đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Chí Minh, có diện tích tự nhiên là 7.7km2, quy mô dân số là 14.217 người, trụ sở chính của đơn vị hành chính mới đặt tại xã Đại Hưng

Kính thưa các đồng chí cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân!

Để thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Khoái Châu giai đoạn 2023-2025 Đảng uỷ xã Chí Tân đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách các chi bộ, thôn thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Uỷ ban nhân dân xã đã ban hành kế hoạch lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, quyết định thành lập 03 tổ lấy ý kiến cử tri ở 03 thôn trong xã, và tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Khoái Châu giai đoạn 2023- 2025 vào ngày 20/4/2024.

Để cử tri và nhân dân trên địa bàn xã nắm rõ về Đề án sắp xếp và việc lấy ý kiến cử tri, đề nghị các đồng chí cán bộ, Đảng viên, các ban ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đề nghị mỗi cử tri trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, thể hiện sự đồng thuận cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Sự đồng thuận của mỗi cử tri trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng đơn vị hành chính mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, với mục tiêu dân giàu, phát triển bền vững.

MỘT SỐ CÂU HỎI, TRẢ LỜI VỀ VIỆC SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Câu 1: Khi sắp xếp đơn vị hành chính thì nhân dân có phải thay đổi hồ sơ, giấy tờ không?

Trả lời: Điều 21, nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7/2023 về Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 quy định. Chuyển đổi giấy tờ cho cá nhân, tổ chức như sau:

1. Các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cho cá nhân công dân tổ chức trước khi thực hiện sắp xếp theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Như vậy, khi sắp xếp đơn vị hành chính các hồ sơ, giấy tờ của tổ chức, cá nhân còn hạn sử dụng thì sử dụng bình thường, không phải thay đổi. Khi hết hạn sử dụng cần thay, đổi thì các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn và thực hiện thay, đổi bình thường như đối với nhân dân các xã không phải sắp xếp đơn vị hành chính.

Câu 2: Khi sắp xếp đơn vị hành chính, các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được sắp xếp như thế nào ?

Trả lời: Điều 17, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7/2023 về Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 quy định:

1. Đối với các đơn vị hành chính cấp xã tiến hành sắp xếp mà đều đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định công nhận đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp đạt chuẩn nông thôn mới nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu...

2. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nhập với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ,nông thôn mới kiểu mẫu thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề nghị thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để công nhận khi có đủ điều kiện đối với đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp hoặc gửi Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trình cấp có thẩm quyền công nhận đối với đơn vị hành chính cấp huyện hình thành sau sắp xếp.

Câu 3: Khi sắp xếp đơn vị hành chính, các xã đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động sẽ được sắp xếp như thế nào ?

Trả lời: Điều 19, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/7/2023 về Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 quy định:

1. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tiến hành sắp xếp mà đều đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Chủ tịch nước công nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động đối với đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp.

2. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động sắp xếp với đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã chưa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá, nếu bảo đảm đạt các tiêu chuẩn, điều kiện, quy định về phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thì lập hồ sơ đề nghị và thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

BAN VĂN HOÁ XÃ

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025(17/04/2024)
- 10 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CĂN CƯỚC(01/04/2024)
- 10 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC(01/04/2024)
- Xã Hàm Tử tổ chức hội nghị "giao luu văn hóa, văn nghệ cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024"(20/02/2024)
- Lê trao huy hiệu và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 xã Hàm Tử(09/01/2024)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025
+ 10 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CĂN CƯỚC
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 229
Hôm nay 997
Tháng này: 5,645
Tất cả: 89,086
THƯ VIỆN ẢNH