Cổng thông tin điện tử xã Hàm Tử
Huyện Khoái Châu
Kế hoạch thực hiện công tác cải cahs hành chính xã Hàm Tử năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀM TỬ

 

Số: 02/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


              Hàm Tử, ngày 05 tháng  01 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác cải cách hành chính xã Hàm Tử năm 2023

 
 
 

 

 


Căn cứ Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Khoái Châu về cải cách hành chính Nhà nước huyện Khoái Châu năm 2023.

UBND xã Hàm Tử xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 với các nội dung nh­­ư sau:

I. MỤC TIÊU NĂM 2023:

1. Áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ kết quả một cửa hiện đại, đảm bảo mức độ hài lòng của nhân dân đạt tỉ lệ cao.Thực hiện giải quyết TTHC một cách công khai, minh bạch đảm bảo đúng thời hạn.

2.Tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và các tổ chức, nhân dân hiểu, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính nhà nước tại xã  Hàm Tử cùng thực hiện và tham gia hưởng ứng. 

3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, dễ hiểu, dễ thực hiện, đảm bảo cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương.

4. Tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, chủ tịch UBND xã trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC phục vụ mục tiêu phát triển KTXH của xã.

5. Đẩy mạnh thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã. Xây dựng và thực hiên tốt kế hoạch, quy chế làm việc của UBND xã.

6. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ của cán bộ, công chức để phù hợp việc CCHC trong thời kỳ mới theo hướng hiện đại.

7. Phát huy hiệu quả và khắc phục những tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2023.

8. Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào giải quyết thủ tục hành chính.

II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:

1.     Công tác chỉ đạo điều hành:

Tiếp tục theo dõi việc triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành công tác CCHC tại đơn vị, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đề ra; xây dựng Kế hoạch CCHC giai đoạn 2023 – 2030 của xã sau khi có chương trình kế hoạch CCHC của huyện giai đoạn 2023 – 2030.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-CTUBND ngày 16/5/2019  của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, kế hoạch CCHC của huyện… và các văn bản khác của trung ương, của tỉnh, huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính trên một số lĩnh vực trọng tâm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước, lồng ghép về tuyên truyền cải cách hành chính với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời cung cấp những thông tin cơ bản về tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

-Tăng cường theo dõi, đánh giá, lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức về kết quả CCHC.

- Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, những sáng kiến thực hiện tốt, có hiệu quả và phản ánh trung thực về tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân.

2. Cải cách về thể chế:

- Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan.  Đảm bảo sự cần thiết, tính đồng bộ, hợp pháp và tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được ban hành; 

- Đẩy mạnh công tác rà soát các văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản hành chính của UBND xã đã ban hành.

3. Cải cách thủ tục hành chính:

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả lĩnh vực quản lý Nhà nước theo các Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Tỉnh, Huyện.

- Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính còn thiếu, thủ tục mới ban hành bảo đảm công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

- Thực hiện công khai kết quả giải quyết TTHC hằng ngày.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông TTHC, kết nối các quy trình thủ tục để giảm bớt giấy tờ, biểu mẫu trùng lặp hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa liên thông trực tuyến qua mạng tin học. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính, nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy tại UBND xã Hàm Tử.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ban, ngành chuyên môn với nhau và với cấp trên.

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý biên chế gắn với việc thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định tại Nghị định của Chính Phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh, huyện.

- Đổi mới phương thức thực hiện và nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa của UBND xã.

5. Cải cách tài chính công:

 - Thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính tại địa phương.

- Đẩy mạnh việc thực hiện công tác xã hội hóa ở một số lĩnh vực nhằm giảm nguồn chi của ngân sách xã.

6. Hiện đại hóa hành chính:

- Thực hiện tốt công tác Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước. Tập trung thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân xã.

- Cập nhật kịp thời các bộ thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của huyện và đăng tin bài trên cổng thông tin điện tử, hộp thư điện tử của địa phương. Thường xuyên cập nhật và niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành tại bộ phận một cửa của địa phương để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

- Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào giải quyết thủ tục hành chính.

II . KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỤ THỂ CÁC NHIỆM VỤ CCHC

(Danh mục nhiệm vụ chi tiết có phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân xã Hàm Tử yêu cầu cán bộ, công chức thuộc UBND xã, trưởng các ban, ngành cần nghiêm túc thực hiện. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, các giải pháp để thực hiện những nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của ban, ngành, lĩnh vực phụ trách; trong đó nêu các trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ được giao và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và để ra giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

Mỗi ban, ngành phải thực hiện theo đúng thời gian, tiến độ và bám sát kế hoạch của Uỷ ban nhân dân xã. Trong quá trình triển khai tổ thực hiện nếu có vướng mắc hoặc khó khăn phải kịp thời báo cáo, đề xuất kịp thời để giải quyết.

2. Giao công chức Tài chính kế toán xã cân đối báo cáo UBND xã bố trí kinh phí để thực hiện CCHC năm 2023.

3. Giao Văn phòng Uỷ ban nhân dân; cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” cần nêu cao vai trò trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; kiểm soát chặt chẽ việc thực thi thủ tục hành chính. Tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính, xây dựng Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2023;  tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan cấp trên theo định kỳ quý; 6 tháng, cả năm; Đề xuất kịp thời biểu dương, khen thưởng hoặc phê bình, xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ quan được thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, tổ chức, công dân và cơ quan nhà nước cấp trên đối với việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với cơ quan. Yêu cầu các cán bộ công chức UBND xã; trưởng ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cơ sở cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC  theo quy định phấn đấu thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2023; thường xuyên báo cáo UBND để theo dõi, nắm bắt./.

Nơi nhận:                                                           

- UBND huyện;                                                                             

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã

- Chủ tịch; Phó CT UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;     

- Trưởng thôn;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                      

 

 

Nguyễn Hữu Phú

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- 10 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CĂN CƯỚC (01/04/2024)
- kế hoạch Nâng cao chỉ số quản trị hành chính công PaPi trên địa bàn xã Hàm Tử(02/10/2023)
- bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng, cần làm gì để phòng bênh?(02/10/2023)
- ẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
- Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương(29/09/2023)
- Xã Hàm Tử tổ chức công tác sơ kết Đảng Bộ 6 tháng đầu năm(21/07/2023)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC THIẾT BỊ ĐIỆN
+ Ngành Giáo dục huyện: Tích cực chuyển đổi số
+ AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ HUYỆN KHOÁI CHÂU THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 25
Hôm nay 96
Tháng này: 30,118
Tất cả: 149,934
THƯ VIỆN ẢNH