Cổng thông tin điện tử xã Hàm Tử
Huyện Khoái Châu
Kế Hoach tuyên truyền cải cách hành chính xã Hàm Tử năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HÀM TỬ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/KH-UBND

   Hàm Tử, ngày 05 tháng 01 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

––––––––––––––––––––––

 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã về cải cách hành chính trên địa bàn xã Hàm Tử năm 2023;

 Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích, yêu cầu:

Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm và hành động của cán bộ công chức về công tác cải cách hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, các nhân trong trong việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính.

Bố trí cán bộ công chức đúng trình độ chuyên môn theo chức danh; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; bồi dưỡng đạt 100% theo kế hoạch.

Tăng cường kiểm tra CCHC và kiểm tra công vụ. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCC; xử lý nghiêm những trường hợp gây nhũng nhiễu, phiền hà cho cá nhân và tổ chức đến giao dịch.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, đảm bảo 100% cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, xử lý công việc tạo môi trường giao dịch thuận tiện cho cá nhân và tổ chức giao dịch.

Nâng cao công tác tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng hiệu quả trong mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức,viên chức nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính

Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phổ biến, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục rộng khắp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng bộ phận chuyên môn.

Tuyên truyền CCHC gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

           1. Đối tượng: Cán bộ,công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn xã.

2. Nội dung tuyên truyền

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiên đại theo cơ chế một của, một cửa liên thông tại các phòng ban của UBND xã. Thực hiện nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một của, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

Tuyên truyền phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa hoặc mới phát hành đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia giám sát tiến trình cải cách hành chính.

2. Hình thức tuyên truyền:

Thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua: đài truyền thanh xã, các hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, công dân, quy chế dân chủ tại cơ sở và pháp lệnh thực hiện dân chủ ở cấp xã, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống đài truyền thanh và các cuộc họp của thôn.

Niêm yết công khai, minh bạch, đầy đủ, chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, đúng quy định các thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Công chức Văn phòng UBND xã:

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra toàn diện công tác cải cách hành chính theo kế hoạch. Phối hợp với công chức Tư pháp, Văn hóa thông tin trong việc cập nhật thủ tục hành chính, niêm yết thủ tục hành chính, tuyên truyền về cải cách hành chính.

2. Công chức Tư pháp:

Tổ chức phối hợp với văn phòng UBND xã trong quá trình kiểm soát thủ tục hành chính, bổ sung niêm yết kịp thời các bộ TTHC mới áp dụng trên địa bàn xã theo đúng quy định.

3. Công chức Văn hóa thông tin:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức: truyền thanh, băng rôn, pano, áp phích…thường xuyên, liên tục, lồng ghép công tác tuyên truyền cải cách hành chính vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

4. Công chức Tài chính – Kế toán:

Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

5. Các ban, nghành UBND xã:      

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính.

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông nhằm tạo sự ủng hộ và tham gia của cá nhân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính.

Lồng ghép công tác tuyên truyền, cải cách hành chính vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các tổ chức đoàn thể bằng việc tuyên truyền các nội dung phù hợp với từng ngành.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Hàm Tử, yêu cầu các đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể, cán bộ công chức tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:                                                           

- UBND huyện;                                                                             

- TT Đảng ủy; TT HĐND xã

- Chủ tịch; Phó CT UBND xã;

- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;     

- Trưởng thôn;

- Lưu: VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

                      

 

 

Nguyễn Hữu Phú

                    

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- BÀI TUYÊN TRUYỀN SÁP NHẬP ĐVHC CẤP XÃ GIAI ĐOAN 2023 - 2025 (17/04/2024)
- 10 ĐIỂM MỚI VỀ LUẬT CĂN CƯỚC (01/04/2024)
- CHUYÊN MỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ(09/10/2023)
- Kế hoạch thực hiện công tác cải cahs hành chính xã Hàm Tử năm 2023(09/10/2023)
- kế hoạch Nâng cao chỉ số quản trị hành chính công PaPi trên địa bàn xã Hàm Tử(02/10/2023)
- bệnh đau mắt đỏ đang gia tăng, cần làm gì để phòng bênh?(02/10/2023)
- ẢNG NIÊM YẾT THU PHÍ, LỆ PHÍ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN(29/09/2023)
++ THÔNG BÁO
+ BÀI TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH KHI THỜ CÚNG
+ KHUYẾN CÁO BIỆN PHÁP AN TOÀN PCCC THIẾT BỊ ĐIỆN
+ Ngành Giáo dục huyện: Tích cực chuyển đổi số
+ AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT AGRIBANK HƯNG YÊN TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ HUYỆN KHOÁI CHÂU THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- TP Hung Yen
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 20
Hôm nay 81
Tháng này: 30,103
Tất cả: 149,919
THƯ VIỆN ẢNH